galerie lumi-naissance 2003-2012

Lumi-naissance , 2013  | frêne, acryl |  d 9 x h 12 cm
Lumi-naissance, 2010 | frêne, incrustation d’acryl  | diam 23 cm, h 40 cm
Lumi-naissance, 2011 | frêne, incrustation d’acryl | diam 22 cm, h 40 cm
Lumi-naissance, 2011 | frêne, incrustation d’acryl | diam 20 cm, h 35 cm
Lumi-naissance, 2011 | acacias, incrustation d’acryl | diam 13 cm, h 20 cm
Lumi-naissance, 2011 | frêne, incrustation d’acryl | diam 20 cm, h 15 cm Collection privée, CH
Lumi-naissance, 2011 | frêne, incrustation d’acryl | diam 18 cm, h 18 cm
Lumi-naissance, 2011 | frêne, incrustation d’acryl  | diam 18 cm, h 18 cm
Lumi-naissance, 2010 | frêne, incrustation d’acryl et d’étain | diam 20 cm, h 35 cm
Lumi-naissance, 2010 | micocoulier, incrustation d’acryl et d’étain | diam 15 cm, h 21 cm
Lumi-naissance, 2011 | pierre de Stéatite, incrustation d’acryl  | diam 15 cm, h 20 cm
Lumi-naissance, 2010 | frêne, incrustation d’acryl | diam 18 cm, h 25 cm
Lumi-naissance, 2009 | frêne, incrustation d’acryl | diam 25 cm, h 30 cm | Collection privée, US
Lumi-naissance, 2006 | bouleau, incrustation d’acryl | diam 20 cm, h 15 cm | Collection, musée des pays de l’Ain
Lumi-naissance, 2006 | bouleau, incrustation d’acryl  | diam 30 cm, h 20 cm